Välkommen till Fristads Vägförening.

Här kan du få svar på frågor, komma i kontakt med styrelsen, och se vilka kommande projekt som är på gång.

Styrelsens uppdrag?

Föreningen Fristads vägförening förvaltar enligt avtal med Borås Stad vägar i Fristads tätort. Föreningen omfattar 868  fastigheter

Styrelsen uppgift är att förvalta befintliga vägar, cykel och gångbanor enligt tidigare beslut med Borås stad, och för övrigt följa stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen.  


Avgifter

Styrelsens uppgift är att utdebitera årlig avgift efter Lantmäteriets anläggningsförrättning.
Utdebiteringsbeloppet fastställs vid årsmötet och är för närvarande till 25 Kr per andel.

Ingen avgift kommer tas ut för 2021. 

Läs mer om avgifter och andelar under vanliga frågor.

För att framöver ha möjlighet att få utskick från Fristads vägförening kan du registrera din epost. 

 

Händer under 2021

  • Renovering av stolpar, reflexer och mark runt föreningens farthinder i hela Fristad är beställt. Vi har inte fått bekräftat exakt när det kommer att utföras dock.

  • Nytt staket runt föreningens parkeringsplats vid Långgrundets badplats.

  • Viss inventering av olika fastighetsägares häckar, buskar och träd som växer ut, eller hänger ut, i gaturummet. Längst ner på sidan   finns broschyren "klipp häcken" som reder ut hur fastighetsägaren måste sköta detta.

aktiviteter under 2020

  • Under sommaren 2020 har gångtunneln under Asklandsvägen fått en uppfräschning och vitmålats. Nu är den ljusare och trevligare att passera.
  • Åtgärdat påpekanden från trafikverket ang för hög farthinder på Lidavägen
  • Tagit bort hängande grenar över Artavägen.
  • Installerat 2 st asfalterade farthinder inklusive fundament, stolpar och skyltning på Hedagärdsvägen.
  • Framtagit och aktiverat vägföreningens hemsida. 

HISTORIK

Den 1 januari 1998 tog riksdagen beslut om ny modern lagstiftning för samtliga vägföreningar i Sverige.  Innebörden i besluten var ny anläggningslag och "lagen om förvaltning av samfälligheter".  

Läs mer om varför vi har vägföreningar och hur de fungerar. Klicka här.

Gamla Fristads Vägförening fristad hed G:1 ombildades vid ordinarie årsstämma den 27 maj -2009 och vägföreningens nya stadgar började gälla efter extra årsstämma den 24 sept -2009.

Läs mer om vägföreningens stadgar här

Avtal med Borås Stad
För väghållning i Fristad gäller avtal mellan Borås Stad och
Fristads Vägförening, avtalet undertecknades 1 Nov 1974.

Vi som sitter i styrelsen  2021

Kjell-Ove Sethson: Ordförande

Staffan Yngvesson: Kassör

Pentti Karpale: Sekreterare

Gun-Britt Persson: Ledamot

Rikard Karlsson: Ledamot

Gabriel Öien: Suppleant

Claes Hällqvist: Suppleant

Nyttiga Länkar

Protokoll

© Copyright Fristads Vägförening