Frågor och svar

Varför måste jag betala en avgift till Fristads vägföreningen?

Det är en lagstadgad vägsamfällighetsförening som är bildad av Lantmäteriet. Ägarna till fastigheterna är enligt lag medlemmar och kan inte avstå från medlemskapet.

Vad är en andelsavgift?

Det är en lagstadgad avgift där beloppet är knutet till den förrättning Lantmäteriet har genomfört. Varje fastighet inom en vägförenings område tilldelas ett antal andelar, beroende på bland annat fastighetens storlek.

Vad menas med andelstal?

Fastigheter har olika andelstal beroende på fastighetens användning av vägen eller vägsystemet. En obebyggd tomt tilldelas andelstalet 1. Små fastigheter med  ett enfamiljshus tilldelas ett högre andelstal. Fastigheter med hyreshus, skolor och fabriker får ännu högre andelstal. Fakturabeloppet (Andelsavgiften x Andelstalet) = Årsavgift. Betalas av fastighetsägaren. 

VAD MENAS MED ÅRSAVGIFT?

Den summa som föreningsstämman röstat ja till.

VAD ÄR DEN SENASTE BESLUTADE AVGIFTEN?

Det senaste Utdebiteringsbelopet  är för närvarande 25 kronor per andel. Normal villa/småhus har  10 andelar och innebär 250 kr i utdebiteringsbeloppet per år. Kommersiella fastigheter och allmänna byggnader har betydligt fler.

VAD HÄNDE OM JAG INTE BETALAR?

I samfällighetsföreningar, såsom vägföreningar, kallas alla utdebiterade belopp för medlemsavgift eller vägföreningsavgift och ibland även årsavgift. Den uttaxeringsrätt som samfällighetslagen ger samfällighetsföreningarna är en unik rättighet för en privaträttslig sammanslutning. Ett uttaxeringsbeslut har samma rättsliga verkan som en domstolsdom och kan således verkställas direkt av kronofogden.

JAG ÄGER INTE FASTIGHETEN LÄNGRE VARFÖR HAR JAG FÅTT EN FAKTURA?

Den eller de som står som ägare till en fastighet den första januari varje kalenderår, är registrerad ägare enligt Lantmäteriet. Dessa uppgifter köper Vägföreningen från Lantmäteriet och utgör underlag för medlemsregistret. En fastighetsägare som sålt sin fastighet tidigt under året, kan därför få en faktura som egentligen skulle adresseras till den nya ägaren. Lättast är om du skickar fakturan vidare till den nya fastighetsägaren. Nästkommande år kommer det att bli rätt, eftersom Lantmäteriets register då också har uppdaterats

Hur skall jag som fastighetsägare hantera häckar och buskar kring min fastighet?

Det finns flera krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller häckar och buskar. Bland annat finns det tydliga regler kring en gatukorsning för att öka säkerheten i trafiken. 

Läs mer på sidan för Borås stad Trafik och stadsplanering. 

Du kan  även få råd och tips i broschyren klipp häcken.


© Copyright Fristads Vägförening